آخرین خبرها
خانه / معرفی همکاران

معرفی همکاران

سایت ترشیز اسپورت

صاحب امتیاز : حسن صانعی پور

سر دبیر: غلامحسین دباغ یزدی

همکاران تحریریه:

محمد جعفر نژاد( بخش روستایی)

رضا طاهری ( بسیج سپاه)

اکرم شوکتی (اخبار بانوان)

سعیده باهوش ( اخبار بانوان)

سرایش صانعی پور( جوانان)